Phúc lợi

01
Phát triển sự nghiệp

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group.

02
Chăm sóc sức khỏe nhân viên

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group.

04
Môi trường

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group.

03
Khen thưởng

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group..

05
Chính sách

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group..

Phúc lợi

01
Phát triển sự nghiệp

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group.

02
Chăm sóc sức khỏe nhân viên

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group.

03
Khen thưởng

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group..

04
Môi trường

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group.

05
Chính sách

Lộ trình phát triển năng lực cụ thể, ghi nhận sự đóng góp và cống hiến, môi trường làm việc nhiều cạnh tranh, sẽ là nền tảng để bạn xây dựng sự nghiệp tại KITA Group..

Bạn là một phần tương lai của KITA GROUP

Làm việc tại KITA GROUP, chúng tôi cùng bạn phát triển!

STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Ngày hết hạn
1 Chuyên viên kiểm toán thuế TP.HCM 30/06/2022
2 Chuyên viên pháp lý dự án TP.HCM 30/06/2022
3 Giám sát MEP Đà Nẵng 30/06/2022
4 Giám sát MEP Hà Nội 30/06/2022
5 Kế toán tổng hợp TP.HCM 30/06/2022
6 TP.HCM 30/06/2022
7 TP.HCM 30/06/2022
8 TP.HCM 30/06/2022
9 TP.HCM 30/06/2022
10 Trưởng nhóm Quản lý thiết kế kiến trúc Cần Thơ 30/06/2022
11 Cần Thơ 30/06/2022
12 Trưởng phòng kinh doanh TP.HCM 30/06/2022
13 TP.HCM 30/06/2022
14 Cần Thơ 30/06/2022
15 Thiết kế dựng phim TP.HCM 30/06/2022

Ứng tuyển ngay